Regulamin prowadzenia/WYSYŁANIA RELACJI FOTO-VIDEO

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady prowadzenia relacji na portalach społecznościowych.

Tematem regulaminu jest relacja z pobytu w ramach programu Au Pair.

Prowadzenie relacji zwalnia z części opłat za tłumaczenie i opracowanie dokumentów.

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin prowadzenia/wysyłania relacji
 • Media społecznościowe – Facebook, Instagram, strona internetowa Aupair.pl oraz pozostała przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające realizację prowadzenia bloga
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi Aupair.pl i prowadząca swojego bloga/przesyłająca relacje z pobytu do AuPair.pl
 • Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu. Użytkownik zostaje zwolniona/y z części opłaty za tłumaczenia w zamian za prowadzenie bloga na temat swojego udziału w programie Au Pair
 • Materiały – wszelkie materiały, teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy(fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne)- publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi na rzecz Aupair.pl
 • Relacja -  zdjęcia lub krótkie filmiki, dodawane lub przesyłane jako opowieść z dnia. Widoczne są dla wszystkich obserwatorów przez 24 godziny.

Warunki ogólne


1. Usługa Aupair.pl, świadczona jest przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, z siedzibą w Toszku (44-180) przy ul. Gliwickiej 32.

2. Świadczenie Usługi Aupair.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady prowadzenia relacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Usługa


1. Korzystanie z Usługi Aupair.pl oraz prowadzenie relacji est całkowicie dobrowolne. W ramach jednej Usługi można prowadzić wiele relacji.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest podpisanie umowy, potwierdzającej akceptację warunków związanych z wyjazdem jako Au Pair.

3. Prowadzenie relacji może polegać na:

 • Założeniu konta na instagramie, facebooku i dokonywaniu wpisów odnośnie pobytu w ramach Au Pair na dowolnej platformie
 • Przesyłaniu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. relacji wraz ze zdjęciami do opublikowania na facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej AuPair.pl
 • Nagrywaniu wideoblogów oraz na umieszczaniu ich na platformie internetowej
 • Dodawanie zdjęć dotyczących programu Au Pair na Instagramie i Facebooku (instastory, relacja, live).
 • Inny dowolny sposób relacjonowania pobytu w ramach programu Au Pair, po wcześniejszym uzgodnieniu formy z AuPair.pl

4. Użytkownik jest zobowiązany do udostępniania przynajmniej jednego wpisu, relacji, notatki miesięcznie.

5. W razie nie wywiązania się Użytkownika z zobowiązania prowadzenia bloga zgodnie z regulaminem – nie prowadzenia bloga w ogóle, zaprzestania prowadzenia lub prowadzenia z mniejszą częstotliwością a także naruszenia innych postanowień regulaminu, przede wszystkim dotyczących publikowania zabronionych treści, Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty, z której AuPair.pl zwolniło Użytkownika w związku z zobowiązaniem prowadzenia bloga.

6. Użytkownik udziela Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zgody na wykorzystywanie relacji Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.
7. Wszelkie działania wymienione w punkcie 3, będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
8. Całkowicie zabronione jest i stanowi to naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treściach grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a. nietworzenia relacji o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
b. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
c. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
d. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu Aupair.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
e. nieumieszczania w opisach relacji słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, nietworzenia relacji reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
f. nietworzenia blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
10. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zaprzestać prowadzenia bądź przesyłania relacji.
11. Wiarygodność treści relacji oraz same blogi nie są kontrolowane przez Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia.

Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji relacji przez Użytkowników.
12. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
13. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).
14. Zapis pkt. 13 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 13 na wymienionych tam polach eksploatacji.

Prawa i Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na 4 tygodnii opublikować/przesłać relację na maila/itp, zawierającą ok. 250-500 znaków oraz kilka zdjęć, bądź filmików. Czas dodawania relacji powinien wynosić 5 dni. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi Aupair.pl, że nie pojawiają się nowe relacje, Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia ma prawo do bezpowrotnego zerwania umowy po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania/przesłania relacji i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.
 2. Nie prowadzenie relacji skutkuje utratą rabatu i naliczeniem dodatkowych opłat w kwocie udzielonego rabatu.
 3. Użytkownik umieszczając Materiały oświadcza, iż:
  a. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
  c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonych przez niego relacjach.
 5. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia ma prawo do zablokowania relacji. dodawanych postów w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia relacji i materiałów z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

prawa i obowiązki loty.pl podróże i ubezpieczenia

1. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do umieszczania przesłanych/dodanych treści i materiałów  w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, a w szczególności na stronach Serwisu Aupair.pl .Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści do wymogów Serwisu Aupair.pl
2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego dostęp do konta zostanie zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia.

Polityka prywatności

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
  e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia, ul Gliwicka 32, 44-180 Toszek.
3. Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

postanowienia końcowe

Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Loty.pl Podróże i Ubezpieczenia